AcasăOrganizareActivitățiInformații utileServicii onlineAnunțuriCariereHartă SiteChestionarContact
Anunțuri > Comunicate de presă > Luna curățeniei
NewsRSS Comunicate de presa

Luna curățeniei

08.03.2016
În considerarea intrării în perioada convenţională de primăvară şi în scopul asigurării unui climat de ordine şi curăţenie la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale (comună/oraş/municipiu) de pe raza județului Gorj, luna martie trebuie să reprezinte pentru noi toţi „Luna curăţeniei”.
 
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
07.03.2015


COMUNICAT  DE  PRESĂ
 
 
     În considerarea intrării în perioada convenţională de primăvară şi în sco pul asigurării unui climat de ordine şi curăţenie la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale (comună/oraş/municipiu) de pe raza județului Gorj, luna martie trebuie să reprezinte pentru noi toţi „Luna curăţeniei”.
     Astfel, la nivelul autorităţii județene, au fost identificate mai multe activităţi ce vizează buna gospodărire a localităţilor, acţiuni ce vor fi urmărite săptămânal de către reprezentanţii Consiliului Județean Gorj.
     Având în vedere bunele raporturi dintre Consiliul Județean Gorj şi autorităţile administraţiei publice locale de pe raza judeţului, raporturi definite nu doar prin prisma principiilor autonomiei şi legalităţii, dar şi ale responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor ce privesc judeţul nostru, în ansamblul său, considerăm că se impune, cu maximă prioritate, dispunerea de măsuri necesare asigurării curăţeniei la nivelul localităţilor gestionate administrativ şi financiar.
     În conformitate cu prevederile actelor normative privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, consiliile locale şi primarii au obligația de a dispune și aplica măsurile ce se impun pentru mobilizarea şi asigurarea participării cetăţenilor, a instituţiilor publice şi agenţilor economici, la realizarea acţiunilor de păstrare a curăţeniei în interiorul localităţilor şi în afara acestora, precum şi efectuarea la timp a acestora.
 
În scopul asigurării activităților gospodărești la nivelul fiecărei localități, consiliilor locale şi primarilor le revin următoarele obligații prevăzute de lege:  
 
1. curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile;
2. repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeţelor, curăţarea şi amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea unor drumuri comunale noi;
3. întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică a acestora;
4. organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;
5. curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor;
6. prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;
7. respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în pieţele agroalimentare, în târguri şi oboare;
8. păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico sanitare în cinematografe, teatre, săli de sport, stadioane şi în celelalte unităţi de cultură şi sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea consiliului local;
9. măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului;
10. realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor şi gunoaielor, amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate;
11. măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de specialitate ale statului;
12. respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;
13. finalizarea construcţiilor începute;
14. amenajarea, potrivit planului urbanistic general, şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, grădinilor publice, a terenurilor de sport şi de joaca pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement;
15. repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei;
16. buna organizare şi funcţionare a transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi aspectului corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii şi disciplinei;
17. păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a monumentelor de pe teritoriul comunei sau oraşului.
 
Responsabilitățile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice sunt:
1. să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a parţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
2. să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile;
3. să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice forma, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare;
4. să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;
5. să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
6. să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;
7. să respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;
8. să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.
 
Cetăţenilor le revin următoarele responsabilităţi:
1. menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabila a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
2. curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii;
3. păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;
4. depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;
5. curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;
6. întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;
7. curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;
8. finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primării, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;
9. repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
10. respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi.
 
    
            Referitor la reţeaua de drumuri publice judeţene şi comunale din judeţul Gorj ce  are o lungime de 1848 km, din care 837 km drumuri judeţene, iar 1018 km drumuri comunale,ca urmare a verificărilor efectuate, au fost  constatate următoarele aspecte:
 
-          şanţurile colectoare de scurgere a apelor pluviale, cât şi zonele podeţelor de acces spre locuinţele cetăţenilor sunt în mare parte colmatate, favorizând astfel producerea inundaţiilor, inclusiv spre terenurile adiacente;
-          o parte din locuitorii localităţilor depozitează cantităţi mari de gunoaie în zona podurilor şi a podeţelor, obturând astfel scurgerea apelor pluviale;
-          izolat pe acostamente, şanţuri colectoare şi zone de siguranţă sunt depozitate agregate minerale, lemne, utilaje agricole, etc., care constituie un real pericol pentru participanţii la traficul rutier;
-          în zona drumurilor publice judeţene se execută lucrări precum: alimentări cu apă, gaze naturale, canalizări, executare de lucrări care pot favoriza producerea unor alunecări de teren în zonele respective.
 
            Pentru evitarea fenomenului de inundaţii, stagnarea apelor(băltire), care au drept consecinţe distrugerea terenurilor agricole pe care au fost realizate însămânţări în toamna anului 2015 şi urmează să fie realizate şi în primăvara acestui an, precum şi evitarea distrugerii drumurilor publice, prioritatea autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, a agenţilor economici şi a cetăţenilor trebuie să fie instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie, pentru buna gospodărire a localităţilor.
            In acest sens în atenția consiliilor locale și județene trebuie să fie prioritare ca măsuri de acțiune:
            - Curățarea și decolmatarea  șanțurilor colectoare și a podeţelor de acces spre locuinţele cetăţenilor;
            -    Degajarea  de deșeurile depozitate  în zona podurilor și podețelor pentru asigurarea scurgerii apelor;
            -    Urmărirea și verificarea în permanență a execuției lucrărilor de alimentare cu apă, gaze natural, canalizare, etc, pentru asigurarea unor condiții de calitate optime privind desfășurarea traficului rutier;
            -  Asigurarea  traficului rutier în condiții de siguranță și confort pe drumurile județene și comunale
      Consiliul Judeţean Gorj va acorda asistenţă tehnică, sprijin şi îndrumare autorităţilor administraţiei publice locale, iar prin reprezentanţii săi va monitoriza săptămânal măsurile întreprinse de autorităţilor locale.    
 
 
BIROUL DE PRESĂ
Locations of visitors to this page

Powered by Kentico CMS

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© 2009-2016 Consiliul Județean Gorj
Toate drepturile rezervate.

Free counters!