Aparat de specialitate

Aparat de specialitate

   Aparatul de specialitate
     Pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de legislația în vigoare și de Regulamentul de organizare și funcționare, Consiliul Județean Gorj organizează si asigură funcționarea unui aparat de specialitate care este în subordinea directă a președintelui.
     În funcție de specificul atribuțiilor, aparatul de specialitate este organizat conform organigramei și Statului de funcții, în direcții, servicii, birouri și compartimente.
     Aparatul de specialitate este o structură organizatorică permanentă, care asigură realizarea atribuțiilor Consiliului Județean și ale conducerii executive a acestuia, stabilite prin legi și alte acte normative, precum și a celor reieșite din propriile hotărâri și respectiv, dispoziții ale președintelui.

 

   Componența aparatului de specialitate

     La nivelul Consiliului Județean Gorj, aparatul de specialitate este organizat, conform organigramei și a Statului de funcții, în direcții, servicii și compartimente, astfel:

 • Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale
  • Serviciul unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale
  • Serviciul financiar-contabilitate
  • Serviciul buget, situații financiare și sinteze
 • Direcția managementul proiectelor și relații externe
  • Serviciul promovare, turism și comunicare
  • Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe  
 • Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean
  • Serviciul investiții publice
  • Serviciul infrastructură drumuri publice
  • Serviciul pentru transport public județean și activități suport
  • Compartimentul IT
 • Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului
  • Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului
  • Compartimentul evidență patrimoniu public și privat
  • Compartimentul protecția mediului
 • Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice
  • Serviciul juridic-contencios
  • Manager public
  • Serviciul achiziții publice și relații contractuale
  • Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative
 • Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate
 • Compartimentul audit intern
 • Compartimentul control intern
 • Compartimentul managementul calității și informații clasificate

    

        Declarații de avere aparat de specialitate
            Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate doar in condiţiile prevăzute de Legea 176/2010.
        Declaraţiile de avere cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, iar declaraţiile de interese cuprind funcţiile şi activităţile deţinute.
           Declaraţiile se fac în scris, pe propria răspundere şi se depun la persoana desemnată de şeful compartimentului de resurse umane, potrivit art.5, alin.(1), lit.i) din Legea 176/2010, în următoarele termene:
             a) 30 zile de la data numirii în funcţie sau de la data începerii activităţii;
            b) 30 zile de la data încetării activităţii;
            c) 30 zile de la data încetării suspendării;
            d) Anual, până la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie (termen de actualizare).
            Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se evidenţiază în registre speciale cu caracter public şi se afişează pe pagina de internet a instituţiei, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii.

            Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei Naţionale de Integritate pe toată durata exercitării funcției şi 3 ani după încetarea acestuia şi se arhivează potrivit legii.