Anunțuri

Anunțuri

ANUNŢ

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii sociale şi alte servicii specifice, din cadrul proiectului „Eficientizarea planificării strategice la nivel organizaţional” (EPSO), cod SMIS 125603, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragul corespunzător prevăzut la art. 7 alin.(l), lit. d)


ANUNȚ

„Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de program și finalizării Raportului de Mediu pentru Programul Operațional Regional pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia 2021-2027, amplasat în Regiunea Sud-Vest Oltenia și organizarea dezbaterii publice care va avea loc în data de 09 noiembrie a.c, la sediul ADR SV Oltenia din Craiova, Calea Severinului nr. 27 – Clădirea NOVOBUILDING, precum și online, începând cu orele 11:00.

Mai multe informații despre acest subiect sunt disponibile pe site-ul instituției, www.adroltenia.ro.

Programul si Raportul de Mediu pot fi consultate la adresele:

https://www.adroltenia.ro/versiuni-por-sv-oltenia-2021-2027/

https://www.adroltenia.ro/evaluare-de-mediu-por-sv-oltenia-2021-2027/


ANUNŢ

             Consiliul Judeţean Gorj, prin Compartimentul contractări servicii sociale și coordonare asistență socială din cadrul Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice a procedat la actualizarea Listei unice a furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale acreditate  în baza Legii 197/2012, a listei serviciilor sociale licențiate în baza Legii 197/2012, acordate de furnizorii publici și privați, a listei căminelor pentru persoane vârstnice licențiate ( cod serviciu social 8730 CR-V-I), listei cantinelor sociale licențiate (cod serviciu 8899 CPDH-I), listei Serviciilor de îngrijire la domiciliu licențiate (cod serviciu social 8810 ID-I), listei centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost licențiate (cod serviciu 8790 CR-PFA-I și CR-PFA-II), existente la nivelul județului Gorj la data de 09.08.2021, respectiv 30.08.2021, conform Anexei 1, Anexei 2, Anexei 3, Anexei 4, Anexei 5 și Anexei 6,  care fac parte integrantă din prezenta dispoziție, în conformitate cu Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale existente la nivelul județului Gorj  la data de 09.08.2021, respectiv 30.08.2021.

        Relații suplimentare privind conținutul documentului se pot obține de la Compartimentul contractări servicii sociale și coordonare asistență socială din cadrul Consiliului Județean Gorj, camera 255, la telefonul 0253/207491, interior 255 sau la e-mailul marieta.bocsan@cjgorj.ro .

  Lista furnizori de servicii sociale acreditați în baza Legii nr.197/2012

  Lista serviciilor sociale licențiate în baza Legii nr.197/2012

  Lista cămine persoane vârstnice licențiate la 30.08.2021

  Lista cantine sociale licențiate la 30.08.2021

  Lista servicii de îngrijire la domiciliu licențiate la 30.08.2021

  Lista centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost licențiate la 30.08.2021


ANUNȚ PUBLIC

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, ale Ordinului nr. 233/2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism și ale Ordinului nr. 2701/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, precum și ale Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului din județul Gorj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj  nr. 102/13.12.2013 – se face cunoscută publicului intenția de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj.

 Inițiator: U.A.T. JUDEȚUL GORJ 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ PROPUNERI ȘI OBSERVAȚII

privind intenția de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj (PATJ), la sediul Consiliului Județean Gorj, Str. Victoriei nr. 4, Jud. Gorj, în perioada 17.05.2021-16.06.2021, ora 1500.

Persoanele de contact responsabile cu informarea și consultarea publicului sunt Dana Nistorescu și Gheorghe Albieru, consilieri în cadrul Direcției Arhitect Șef. 

Telefon: 0253 207 456 (cam. 242)

e-mail: dana.nistorescu@cjgorj.ro, gheorghe.albieru@cjgorj.ro

Propunerile și observațiile sunt utile în vederea stabilirii cerințelor de actualizare a PATJ Gorj.

Răspunsul la propunerile și observațiile transmise în scris, va fi pus la dispoziția publicului prin publicare pe pagina de internet a Consiliului Județean  Gorj, www.cjgorj.ro/anunturi/ și prin afișare la sediul Consiliului Județean Gorj, Str. Victoriei nr. 4, Jud. Gorj.


INFORMARE

In conformitate cu prevederile Legii  Apelor nr.107/1996, cu modificările si completările ulterioare, U.A.T. JUDEȚUL GORJ, str. Victoriei nr.4, tel.0253/214006, adresa mail  consjud@cjgorj.ro   intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Jiu – S.G.A. GORJ,  aviz de gospodărire a apelor  pentru realizarea lucrărilor „Refacere 65 podețe tubulare și dalate pe DJ 672C comuna Runcu, Cheile  Sohodolului”, amplasate în com. Runcu, jud.Gorj.

    Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionată mai sus.

    Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului, după data de 03.03.2021.


CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

   ANUNŢ

      Consiliul Judeţean Gorj, prin Compartimentul contractări servicii sociale și coordonare asistență socială din cadrul Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice a procedat la actualizarea Listei unice a furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale acreditate în baza Legii 197/2012, a listei serviciilor sociale licențiate în baza Legii 197/2012, acordate de furnizorii publici și privați, a listei căminelor pentru persoane vârstnice licențiate ( cod serviciu social 8730 CR-V-I), listei cantinelor sociale licențiate (cod serviciu 8899 CPDH-I), listei Serviciilor de îngrijire la domiciliu licențiate (cod serviciu social 8810 ID-I), listei furnizorilor de servicii sociale radiați din Registrul electronic unic al serviciilor sociale, existente la nivelul județului Gorj la data de 10.02.2021, respectiv 15.02.2021, conform Anexei 1, Anexei 2, Anexei 3, Anexei 4, Anexei 5 și Anexei 6, care fac parte integrantă din prezenta dispoziție, în conformitate cu Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale existente la nivelul județului Gorj la data de 10.02.2021, respectiv 15.02.2021.

          Relații suplimentare privind conținutul documentului se pot obține de la Compartimentul contractări servicii sociale și coordonare asistență socială din cadrul Consiliului Județean Gorj, camera 255, la telefonul 0253/207491, interior 255 sau la e-mailul marieta.bocsan@cjgorj.ro . 

  Lista furnizori de servicii sociale acreditați în baza Legii nr.197/2012

  Lista serviciilor sociale licențiate în baza Legii nr.197/2012

 Lista cămine persoane vârstnice licențiate la 15.02.2021

  Lista cantine sociale licențiate la 15.02.2021

  Lista servicii de îngrijire la domiciliu licențiate la 15.02.2021

  Lista furnizori de servicii sociale radiați

ANUNT PUBLIC

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

          U.A.T. JUDEȚUL GORJ anunţă publicul interesat asupra depunerii  solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiectul REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 671, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE (DN 67D) APA NEAGRĂ –PADEȘ – CĂLUGĂRENI – CLOȘANI – VALEA MARE, JUDEȚUL GORJ”, propus a fi amplasat în intravilanul/extravilanul comunei Padeș, judeţul Gorj.

          Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr.76, Târgu Jiu, judeţul Gorj, și la sediul U.A.T. JUDEȚUL GORJ, municipiul Târgu Jiu, Piața Victoriei, nr. 2-4, județul Gorj, în zilele de luni – vineri, între orele 8,30-14,00. 

          Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, municipiul Târgu-Jiu.

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

   ANUNŢ

     Consiliul Judeţean Gorj, prin Compartimentul contractări servicii sociale și coordonare asistență socială din cadrul Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice a procedat la actualizarea Listei unice a furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale acreditate, a listei serviciilor sociale licențiate acordate de furnizorii publici și privați, listei căminelor pentru persoane vârstnice licențiate (cod serviciu social 8730 CR-V-I)  județul Gorj, listei cantinelor sociale licențiate (cod serviciu social 8899 CPDH-I)  în județul Gorj, listei serviciilor de îngrijire la domiciliu licențiate (cod serviciu social 8810 ID-I), în conformitate cu Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale existente la nivelul județului Gorj  la data de 11.09.2020, respectiv 28.09.2020.

      În sensul prevenirii și combaterii delicvenței juvenile în județul Gorj, în cadrul Echipei  Intersectoriale Locale, instituțiile partenere între care și Consiliul Județean Gorj au întocmit un  Plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea delicvenței juvenile, Plan ce va fi dat publicității prin afișarea pe site-ul Consiliului Județean Gorj.

      Relații suplimentare privind conținutul documentului se pot obține de la Compartimentul contractări servicii sociale și coordonare asistență socială din cadrul Consiliului Județean Gorj, camera 255, la telefonul 0253/207491, interior 255 sau la e-mailul marieta.bocsan@cjgorj.ro .

 

  Lista furnizori de servicii sociale acreditați în baza Legii nr.197/2012

  Lista serviciilor sociale licențiate în baza Legii nr.197/2012

  Lista cămine persoane vârstnice licențiate la 28.09.2020

  Lista cantine sociale licențiate la 28.09.2020

  Lista servicii de îngrijire la domiciliu licențiate la 28.09.2020

  Plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea delicvenței juvenile

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU CONCESIUNE BUNURI

    Informaţii generale privind concedentul, precum denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Rânca – Corneșu Mare”, sediul România, Județul Gorj, Orașul Novaci, Str. Gilortului, nr. 7 (Cabana Bradului), Cod fiscal 30845163, persoană de contact: Covei Gabi-Cristina, tel.: 0253/207493, fax: 0253/212023, e-mail: gabi.covei@cjgorj.ro….

    Citiți aici anunțul complet…

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

   ANUNŢ

     Consiliul Judeţean Gorj, prin Compartimentul contractări servicii sociale și coordonare asistență socială din cadrul Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice a procedat la actualizarea Listei unice a furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale acreditate, a listei serviciilor sociale licențiate acordate de furnizorii publici și privați, listei căminelor pentru persoane vârstnice licențiate (cod serviciu social 8730 CR-V-I)  județul Gorj, listei cantinelor sociale licențiate (cod serviciu social 8899 CPDH-I)  în județul Gorj, listei serviciilor de îngrijire la domiciliu licențiate (cod serviciu social 8810 ID-I), în conformitate cu Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale existente la nivelul județului Gorj  la data de 11.05.2020, respectiv 18.05.2020 .

     Relații suplimentare privind conținutul documentului se pot obține de la Compartimentul contractări servicii sociale și coordonare asistență socială din cadrul Consiliului Județean Gorj, camera 255, la telefonul 0253/207491, interior 255 sau la e-mailul marieta.bocsan@cjgorj.ro .

 

  Lista furnizori de servicii sociale acreditați în baza Legii nr.197/2012

  Lista serviciilor sociale licențiate în baza Legii nr.197/2012

  Lista cămine persoane vârstnice licențiate la 18.05.2020

  Lista cantine sociale licențiate la 18.05.2020

  Lista servicii de îngrijire la domiciliu licențiate la 18.05.2020

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                                                                                                           

evidența patrimoniului și protecția mediului                       

Compartimentul evidență patrimoniu public și privat                      

Nr. 15582/06.11.2019

 

ANUNȚ

privind vânzarea prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Județului Gorj

  

   INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZATORUL LICITAȚIEI:

U.A.T. _ Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj,  cu sediul în Târgu Jiu, str. Victoriei, nr.4, județul Gorj, cod poștal 210165, C.I.F. 4956057, tel: 0253/214006, fax 0253/212023, persoana de contact: Bistreanu Andreea, consilier în cadrul Compartimentului evidență patrimoniu public și privat.

   INFORMAȚII PRIVIND OBIECTUL LICITAȚIEI:

Licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea a două imobile-apartamente aflate în domeniul privat al Județului Gorj.

   Cititi aici anunțul complet…

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                                                        

Direcția urbanism, amenajarea teritoriului,                                                           

evidența patrimoniului și protecția mediului                                                       

Compartimentul evidență patrimoniu public și privat                      

Nr. 14634/21.10.2019

ANUNȚ

privind vânzarea prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Județului Gorj

 

    INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZATORUL LICITAȚIEI:

U.A.T. _ Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj,  cu sediul în Târgu Jiu, str. Victoriei, nr.4, județul Gorj, cod poștal 210165, C.I.F. 4956057, tel: 0253/214006, fax 0253/212023, persoana de contact: Bistreanu Andreea, consilier în cadrul Compartimentului evidență patrimoniu public și privat.

    INFORMAȚII PRIVIND OBIECTUL LICITAȚIEI:

Licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea a două imobile-apartamente aflate în domeniul privat al Județului Gorj.

   Cititi aici anunțul complet…

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE LICITAȚIE                                                                              

Nr. 14627 din 21.10.2019

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 21.10.2019, de către Comisia de licitație, în cadrul procedurii de vânzare prin licitație publică ”cu strigare” a unor bunuri imobile-apartamente aflate în domeniul privat al Județului Gorj

     Comisia de licitație constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. .817 din 02.10.2019, în scopul organizării și desfășurării licitației publice ”cu strigare” a unor bunuri imobile-apartamente aflate în domeniul privat al județului Gorj, în următoarea componență:.

 1. Muja Nicolae – președinte;
 2. Răus Daniel – membru;
 3. Dobre Ionel – membru;
 4. Tudorescu Larisa-Cornelia – membru;
 5. Vlădoescu Liliana – membru;
 6. Isuf Leontin– membru;
 7. Blidea Mihaela – membru.

s-a întrunit astăzi, 21.10.2019, ora 14,00, cu privire la procedura vânzării prin licitație publică ”cu strigare” a două imobile-apartamente aflate în domeniul privat al Județului Gorj, identificate după cum urmează::

   Cititi aici anunțul complet…

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

   ANUNŢ

    Consiliul Judeţean Gorj, prin Compartimentul contractări servicii sociale și coordonare asistență socială din cadrul Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice a procedat la actualizarea listei unice a furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale acreditate, a listei serviciilor sociale licențiate acordate de furnizorii publici și privați, listei căminelor pentru persoane vârstnice licențiate ( cod serviciu social 8730 CR-V-I), județul Gorj, listei cantinelor sociale licențiate (cod serviciu social 8899 CPDH-I) , în județul Gorj, listei serviciilor de îngrijire la domiciliu licențiate (cod serviciu social 8810 ID-I), listei furnizori de servicii sociale radiați din Registrul unic, în conformitate cu Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale existente la nivelul județului Gorj  la data de 06.09.2019, respectiv 16.09.2019 .

    Relații suplimentare privind conținutul documentului se pot obține de la  Compartimentul contractări  servicii sociale  și coordonare  asistență socială din cadrul Consiliului Județean Gorj, camera 255, la telefonul 0253/207491,  interior 255 sau la e-mailul marieta.bocsan@cjgorj.ro .

 

  Lista furnizori de servicii sociale acreditați în baza Legii nr.197/2012

  Lista serviciilor sociale licențiate în baza Legii nr.197/2012

  Lista cămine persoane vârstnice licențiate la 16.09.2019

  Lista cantine sociale licențiate la 16.09.2019

  Lista servicii de îngrijire la domiciliu licențiate la 16.09.2019

  Lista furnizorilor de servicii sociale radiați din Registrul electronic unic al serviciilor sociale

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 12384 din 09.09.2019

ANUNȚ

privind vânzarea prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Județului Gorj

   INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZATORUL LICITAȚIEI:

   U.A.T. _ Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj,  cu sediul în Târgu Jiu, str. Victoriei, nr.4, județul Gorj, cod poștal 210165, C.I.F. 4956057, tel: 0253/214006, fax 0253/212023, persoana de contact: Bistreanu Andreea, consilier în cadrul Compartimentului evidență patrimoniu public și privat.

   INFORMAȚII PRIVIND OBIECTUL LICITAȚIEI:

Licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea a două imobile-apartamente aflate în domeniul privat al Județului Gorj.

   INFORMAȚII PRIVIND DESCRIEREA ȘI IDENTIFICAREA IMOBILELOR

 – apartament compus din 3 camere, situat în municipiul Tg-Jiu, județul Gorj, str. Minerilor, nr. 9, bl. 9, sc. 4, et. 3, ap. 93, suprafața utilă – 38,35 mp, C.F. nr. 35063,

apartament compus din 3 camere, situat în municipiul Tg-Jiu, județul Gorj, str. Minerilor, bl. 13, sc. 4, ap. 80, parter, suprafață utilă – 37,33 mp, C.F. nr. 36795,

   Cititi aici anunțul complet…

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

 ANUNŢ

     Consiliul Judeţean Gorj, prin Compartimentul contractări servicii sociale și coordonare asistență socială din cadrul Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice a procedat la actualizarea LISTEI UNICE A FURNIZORILOR PUBLICI ŞI PRIVAŢI DE SERVICII SOCIALE acreditate în conformitate cu Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, din judeţul Gorj, la data de 04.04.2019.

     Relații suplimentare privind conținutul documentului se pot obține de la Compartimentul contractări servicii sociale și coordonare asistență socială din cadrul Consiliului Județean Gorj, camera 255, la telefonul 0253/207491, interior 255 sau la e-mailul marieta.bocsan@cjgorj.ro .

 

Lista furnizorilor de servicii sociale acreditați în baza Legii nr. 197/2012

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

 ANUNŢ

      Consiliul Judeţean Gorj, prin Compartimentul contractări servicii sociale și coordonare asistență socială din cadrul Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice a procedat la actualizarea LISTEI UNICĂ A FURNIZORILOR PUBLICI ŞI PRIVAŢI DE SERVICII SOCIALE acreditate în conformitate cu Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, din judeţul Gorj, la data de 02.07.2018.

     Relații suplimentare privind conținutul documentului se pot obține de la Compartimentul contractări servicii sociale și coordonare asistență socială din cadrul Consiliului Județean Gorj, camera 255, la telefonul 0253/207491, interior 255 sau la e-mailul marieta.bocsan@cjgorj.ro .

 

Lista furnizorilor de servicii sociale acreditați în baza Legii nr. 197/2012

 

Consiliul Județean Gorj
Nr. 1/6568 din 18.05.2018
 

ANUNȚ
PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
„BENEFICIILE CONSUMULUI DE LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE”
ÎN PERIOADA 21.05.2018 – 07.06.2018

 

     Vă facem cunoscut că în perioada 21.05.2018 – 07.06.2018, se va desfășura la nivelul următoarelor unităţi şcolare din municipiul Tg-Jiu, respectiv :

 • Școala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu” Tg-Jiu;
 • Școala Gimnazială „Constatin Săvoiu” Tg-Jiu ;
 • Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea” Tg-Jiu;
 • Școala Gimnazială „Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu;
 • Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Tg-Jiu,

concursul de creație, constând în realizarea unui desen cu tema „IMPORTANȚA CONSUMULUI DE LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE ÎN ALIMENTAȚIA COPIILOR”.

Organizatori: CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ și INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ.

Concursul se adresează elevilor din clasa pregătitoare și clasele I – VII, care sunt preocupați de păstrarea sănătăţii lor prin consumul de lapte și produse lactate.

Mai multe detalii, se pot obține de la instituțiile organizatoare.

 

Regulamentul de desfășurare a concursului.

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
ANUNȚ
 
     Consiliul Judeţean Gorj, prin Compartimentul contractări servicii sociale din cadrul Direcţiei juridice şi dezvoltarea capacităţii administrative, a procedat la actualizarea LISTEI UNICE A FURNIZORILOR PUBLICI ŞI PRIVAŢI DE SERVICII SOCIALE acreditate în conformitate cu Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, din judeţul Gorj, la data de 28.02.2018.
    Alte relaţii suplimentare privind conţinutul documentului se pot obţine de la Compartimentul contractări servicii sociale din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, camera 255, la telefonul 0253/ 207 491, interior 255 sau la e-mailul marieta.bocsan@cjgorj.ro sau ionel.dobre@cjgorj.ro .
 
 

Proiect –  „VIAȚĂ PENTRU MEDIU, VIAȚĂ PENTRU OM” 
Campanie – concurs, organizată la inițiativa Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare din cadrul Consiliului Județean Gorj

         Proiectul – concurs, invită elevii și profesorii din județul Gorj, în cea mai amplă campanie de educație ecologică desfășurată până acum în județ. În cadrul acestei campanii dorim să împărtășim cu elevii și profesorii care ne vor fi parteneri, cunoștințele și experiența noastră despre protejarea mediului și mai ales despre colectarea selectivă a deșeurilor.

          Proiectul are ca scop  încurajarea voluntariatului pentru toate vârstele și tragerea unui semnal de alarmă  asupra faptului că – locul celor mai multe dintre deșeuri, nu este la groapa de gunoi, ci la reciclare. 

          Modalitatea de desfășurare este prevăzută în două etape:  prima se adresează elevilor din mediul urban, iar cea de-a doua se va adresa elevilor din mediul rural.

Scurtă prezentare a proiectului

Regulamentul de participare în campania „Viață pentru mediu, viață pentru om”

Formular de participare unități școlare

Grila de evaluare a concursului „Viață pentru mediu, viață pentru om”


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
 
ANUNȚ NR. 6961 DIN 07.06.2017
 
  TITLUL PROIECTULULUI
„BENEFICIILE  CONSUMULUI DE FRUCTE”
TEMA
Activitate practică – realizarea unei compuneri/eseu, cu tema „IMPORTANȚA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR ÎN ALIMENTAȚIE”
 ÎN PERIOADA 06.06 – 15.06.2017
 
 

         Vă facem cunoscut că în perioada 06.06 – 15.06.2017, se va desfășura la nivelul următoarelor unităţi şcolare din Județul Gorj, respectiv :
–         Şcoala Gimnazială Sat Arcani, Comuna Arcani;
–         Şcoala Gimnazială Nr.1 Sat Barza, Comuna Dănești;
–         Şcoala Gimnazială Sat Runcu, Comuna Runcu;
–         Şcoala Gimnazială Sat Scoarța, Comuna Scoarța;
–         Școala Gimnazială Sâmbotin, Comuna Schela,
 concursul de creație, constând în realizarea unei compuneri/eseu cu tema „IMPORTANȚA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR ÎN ALIMENTAȚIE”.
         Organizatori: CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ și INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ.
         Concursul se va adresa elevilor din clasele III – VII, care sunt preocupați de păstrarea sănătăţii lor prin consumul de fructe.
Mai multe detalii, se pot obține de la instituțiile organizatoare.

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
ANUNȚ
 
     Consiliul Judeţean Gorj, prin Compartimentul contractări servicii sociale din cadrul Direcţiei juridice şi dezvoltarea capacităţii administrative, a procedat la actualizarea LISTEI UNICE A FURNIZORILOR PUBLICI ŞI PRIVAŢI DE SERVICII SOCIALE acreditate în conformitate cu Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, din judeţul Gorj, la data de 31.03.2017.
    Alte relaţii suplimentare privind conţinutul documentului se pot obţine de la Compartimentul contractări servicii sociale din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, camera 255, la telefonul 0253/ 207 491, interior 255 sau la e-mailul marieta.bocsan@cjgorj.ro sau ionel.dobre@cjgorj.ro .

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

ANUNȚ    

     Pe rețeaua de drumuri publice județene aflată în administrarea U.A.T. – Județul Gorj, activitatea de întreținere pe timp de vară și pe timp de iarnă pentru perioada 2016 – 2020, este asigurată în baza acordului cadru nr. 7429 din 09.06.2016 ”Lucrări și servicii de reparare și întreținere drumuri județene aflate în administrarea Consiliului Județean Gorj”, încheindu-se astfel contractul subsecvent nr. 1/7430/09.06.2016 cu Asocierea S.C. YDAIL CONSTRUCT S.R.L., S.C. ROMSTRADE S.A. și S.C. METALCOLECT PROD S.R.L. – lider de asociere fiind S.C. YDAIL CONSTRUCT S.R.L.  

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

ANUNȚ

Sesiune deschisă pentru propuneri de proiecte privind Programul ”2016 – Anul Brâncuși”
 

            Prin HCJ nr. 116/27.11.2015  privind stabilirea de măsuri în vederea organizării unor manifestări și festivități omagiale, în anul 2016, dedicate marelui sculptor Constantin Brâncuși, cu prilejul împlinirii a 140 de ani de la nașterea sa, a fost constituită Comisia de organizare ”2016- Anul Brâncuși”.

            Conform art. 4 alin (1) al respectivei hotărâri, Comisia poate coopta, în vederea realizării Programului ”2016-Anul Brâncuși”, reprezentanți ai altor instituții publice din domeniu, ai uniunilor de creație, ai asociațiilor profesionale de dezvoltare a turismului și ai mass-media.

            În acest sens, invităm reprezentanții mass-media să prezinte proiecte culturale ce pot fi incluse în Programul ”2016 – Anul Brâncuși”. O primă sesiune deschisă pe această temă se va desfășura miercuri, 09.12.2015, ora 11.00, la sediul Muzeului Județean Gorj din str. Geneva nr. 8 din Târgu-Jiu.

Contact:
Paloș Oana-Maria
Purtător de cuvânt
Consiliul Județean Gorj
Tel: 0722589411
Email: oana.palos@cjgorj.ro
Adresa: Str. Victoriei, nr 2-4, Târgu-Jiu, Gorj, România 

   Conducerea Consiliului Județean Gorj și personalul instituției, adopta prezenta Declarație de Aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada pe perioada 2012-2015.

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
ANUNŢ
 
     Consiliul Judeţean Gorj, prin Compartimentul contractări servicii sociale din cadrul Direcţiei juridice şi dezvoltarea capacităţii administrative,  pune la dispoziţia primăriilor din judeţ o STRATEGIE-MODEL de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi la nivel local, pentru perioada 2014-2020, elaborată în conformitate cu prevederile art. 112 alin.(3) lit. a) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.
     Se face precizarea  că autorităţile publice locale urmează să adapteze obiectivele specifice, grupul ţintă (categoriile de beneficiari), problemele sociale ale acestora, activităţile/acţiunile/măsurile cuprinse în Planul de acţiune, precum şi toate elementele şi datele cuprinse în Strategie, la nevoile şi situaţiile concrete din comunitatea locală respectivă.
     Alte relaţii suplimentare privind conţinutul documentelor înaintate se pot obţine de la Compartimentul contractări servicii sociale din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, camera 255, la telefonul 0253/ 207 491, interior 255 sau la e-mailul camelia.grecu@cjgorj.ro, marieta.bocsan@cjgorj.ro sau ionel.dobre@cjgorj.ro.